ستاری: اگر شهرداری‌ها فضا را فراهم می‌کردند صاحب 30 درصد درآمد تاکسی‌های اینترنی می‌شدند