پرداخت 50 میلیون تومان پژوهانه نقدی به پژوهشگران کشور