اعمال فشار و لابی‌ برای “مستثنی کردن پزشکان از پرداخت مالیات!”