موثرترین راه برای درمان “لکنت زبان” چیست؟/ ادعای دروغ درمان قطعی لکنت زبان