تصاویر | راهپیمایی نمازگزاران سراسر کشور در حمایت از اقدام متقابل ایران درباره برجام