حمله راکتی به تاسیسات نفتی آمریکایی در بصره

بنا بر اعلام منابع آگاه، پنج راکت به تاسیسات نفتی آمریکایی «هالیبرتون» در بصره عراق شلیک شده است.