ازدحام غیراستاندارد خبرنگاران با وجود طرح فاصله‌گذاری اجتماعی