فعالیت نمایشگاهی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران متوقف شود