سفر اربعین باید با تربیت فرهنگی دانش آموزان همراه باشد