برگزاری دوره مقدماتی آموزشی بهسازی و نگهداری زمین فوتبال چمن طبیعی