لزوم تعامل مدارس در برگزاری سفر اربعین دانش آموزان