برنامه های همایش معاونان تهذیب حوزه های سراسر کشور اعلام شد