راه های تقویت همکاری های شهرداری و حوزه قزوین بررسی شد