۲۶۰۰ دانش آموز اوتیسم تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی هستند