درخواست رهبر آزادی‌خواهان کشمیر از عمران خان

رهبر آزادی خواهان کشمیر طی نامه ای از نخست وزیر پاکستان خواست تمام توافق نامه های موجود با هند را لغو کند.