هند از شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری دعوت می‌کند