اعلام منع آمد و شد در مکه و مدینه

وزارت کشور عربستان سعودی در دو شهر مکه مکرمه و مدینه منوره منع آمد و شد اعلام کرد.