توزیع روزانه ۲۰۰ هزار ماسک در مناطق محروم توسط بنیاد برکت