کنکور مانع مهم در مسیر کسب مهارت‌های دینی دانش آموزان است