روسیه بار دیگر خواستار برداشته‌ شدن تحریم‌های یکجانبه علیه کشورها شد