آیت الله موسوی اصفهانی: شهید سلگی مصداق مجاهد مخلص بود