کرونا در قم؛ پذیرش ۲۹ بیمار جدید، ترخیص ۲۷ بهبودیافته