دانشمندان روس راهی برای نابودی فوری کرونا در اطراف انسان یافتند