مسکو: همکاری بین المللی برای مقابله با کرونا مهم است