ایران آماده دراختیار گذاشتن تجربه و دانش خود در مین‌زدایی به کشورهاست