میزگرد تخصصی «زن مسلمان و چالش های دنیای مدرن» برگزار می شود