پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال وام برای بازسازی اماکن دامی