گزارشی از دومین نشست شورای عالی حوزه های علمیه با اساتید