پویش مجازی هرراهنمای گردشگری یک سفیر فرهنگی در تهران اجرا شد