روزانه ۱۴ ساعت برای حوزه وقت می گذارم/ کاری جز برنامه های حوزه ندارم