پیشنهاد مدیرمسئول روزنامه جوان به دولت:از اروپا به خاطر نگهداری مهاجران غرامت طلب کنید