سازمان فضایی جزئیات زلزله آذربایجان شرقی را منتشر کرد