شرمن: از دولت ترامپ می‌پرسم که پس از خروج از برجام چه دستاوردی داشته است؟