دادگر: با کنار هم قراردادن رکوردها ببینید پسر من استعداد دارد یا نه؟!/ تفنگ و تپانچه اولویت است