جایگزینی محصولات کشاورزی با درآمد‌های نفتی شدنی است