قطر برای مقابله با کرونا مراکز غیر ضروری را تعطیل اعلام کرد