مصوبات جدید شورای فرماندهی ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران اعلام شد