محدودیت ترافیکی از فردا برای خودروهای غیربومی در همدان اعمال می‌شود