سرپرست دانشگاه جندی شاپور:داروی به کار برده در درمان کرونا در آبادان در مرحله تحقیقات است