موسوی:بخشی از هدایای ایرانیان و وزارت بهداشت ترکیه به کشور منتقل شد