مرگ عزیزان و گسترش کرونا نتیجه ترددهای غیرضروری در ایلام