ممنوعیت تردد مسافران و فعالیت برخی اصناف در کرمانشاه