فیلم- کارگاه تولیدی ماسک تیپ ۳۹۲ زرهی ارتش در حمیدیه