معابر عمومی باشت توسط تیم های عملیاتی جنگ نوین ضدعفونی شد