گروه‌های جهادی مناطق روستایی مراغه را ضدعفونی کردند