یک مسئول ناجا: سفرهای بین شهری ۷۵ درصد کاهش یافته است