اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی از بامداد جمعه هشتم فروردین ماه در هرمزگان