۱۷۰هزار نفر از جمعیت شهرستانهای لردگان و خانمیرزا غربالگری شدند