وزارت صنعت 10 ماهه 97 تولید تلویزیون را 656.8 هزاردستگاه اعلام کرد