پیش بینی تولید ۱۳۰ هزار تن چای در سال جهش تولید/ سال پررونقی در پیش است