طرح پیشنهادهای استاندار خراسان رضوی برای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی