تاکید هشت کشور نسبت به اثرات منفی تحریم بر مهار کرونا